Destination Östersund AB
Destination Östersund är ett aktiebolag med syfte att verka för innehåll och utveckling av det som ryms inom destinationen Östersund.

Ägare av bolaget är, och ska i framtiden vara, företag verksamma inom Östersunds näringsliv.
Målet är ett mycket brett ägande som gör att företaget definieras som näringslivets plattform för samverkan med Östersunds kommun.

Det yttersta syftet med bolaget är att genom aktiva åtgärder skapa tillväxt genom mer handel, evenemang, möten och turism.

Visionen lyder: Östersund skall genom värden som hög livskvalitet för boende och utvecklat upplevelseinnehåll för besökande nå en position som en av de mest attraktiva besöks- och boendeorterna i Sverige.

Affärsidén lyder: Destination Östersund AB skall arbeta för destinationens utveckling och därmed i förlängningen ägarföretagens framgång och lönsamhet.