Östersund Convention
Östersund Convention är en officiell organisation som ligger under Destination Östersund AB . Genom att marknadsföra och sälja in Östersund som mötesort skapas det fler och större nationella och internationella möten i Östersund.

En stor del av arbetet handlar om att stötta och underlätta för organisationer, föreningar och företag att välja Östersund som destination för sina möten och idrottsliga arrangemang.
Vi underlättar processen fram till det att beslut om destination är taget. Convention arbetar som en neutral och icke- vinstdrivande part med att mäkla mellan externa köpare/mötesarrangörer och stadens (interna) leverantörer.

Alla tjänster är gratis och finansieras årligen genom medlemsavgifter och andra finansiella anslag och stöd. Övrig operativ kraft mobiliseras genom destinationsbolagets convention-medlemmar (partners), lokala nyckelpersoner (ambassadörer) och övriga tänkbara leverantörer i egna och anordnade aktiviteter.

Målsättning och mervärden
Att stärka ortens infrastruktur genom att bland annat flygplats, kollektivtrafik etc. utnyttjas av fler betalande gäster, att stärka Destination Östersunds varumärke – både på den egna orten och i omvärlden, att bidra till ökning av turism och handel av produkter och tjänster.